Dobre praktyki

Konstantynów Łódzki – walka z niską emisją

Konstantynów Łódzki to kolejna gmina która zdecydowała  zgłosić swoją kandydaturę do konkursu „Gmina z misją”. W tej liczącej 17,45 tys mieszkańców gminie miejskiej, leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi, działania związane z ograniczeniem niskiej emisji rozpoczęły się w już w 2005 roku.

Władze gminy złożyły wówczas wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez  Ministerstwo Środowiska, które dysponowało środkami finansowymi w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W maju 2008 podpisano umowę, na mocy której gmina otrzymała z rzeczonych funduszy nieco ponad 760 tys. € co stanowiło 85% całkowitego kwalifikowanego kosztu realizacji inwestycji. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Inwestycja obejmowała następujące działania:

- docieplenia dachów/stropodachów

- docieplenia ścian zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- modernizacja systemów grzewczych

- technologia odzysku ciepła z wody popłucznej z filtrów – Kryta Pływalnia

- modernizacja systemu wentylacji – Kryta Pływalnia

W ramach przedsięwzięcia do roku 2010 udało się dokonać termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 5, Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 2, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Centrum Sportu i Rekreacji – Hala Sportowa i Kryta Pływalnia oraz Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Uświadomić młodzież

W gminie prowadzi się politykę propagowania wśród mieszkańców świadomości ekologicznej na temat ograniczania niskiej emisji. Corocznie gmina wspiera organizacyjnie wszelkie konkursy, udaje się też pozyskać zewnętrzne środki na realizację projektów proekologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Działania w ramach edukacji ekologicznej i promocji w zakresie środowiska podejmowane są także we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Organizowane są konkursy, warsztaty, akcje ekologiczne, wycieczki, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, zbiórka zużytych baterii. Uczniowie biorą udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, Regularnie organizowane są także pikniki o charakterze pro-ekologicznym.

Pozbyć się azbestu

Kolejnym działaniem realizowanym na terenie Konstantanowa Łódzkiego jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. W roku 2013 zrealizowało zadanie pn.: Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu gminy Konstantynów Łódzki” przy udziale środków zWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program zakłada całkowitą eliminację zagrożenia ludności i środowiska ze strony cząstek azbestu do roku 2032. Usuwanie azbestu ruszyło w  grudniu 2013 r – wówczas to gmina zawarła umowę dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania w kwocie 117 tys. zł. pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu poprzemysłowego przy ul. Ignacew 9w Konstantynowie Łódzkim”.W ramach zadania całkowicie usunięto 142,3 tony (9600 m²) wyrobów azbestowych.

Nowe drogi dzięki EFRR

Gmina systematycznie rozbudowuje, przebudowuje i remontuje lokalne drogi, poprawiając w ten sposób ich przepustowość i stan nawierzchni, co pozwala obniżyć emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. Na ten cel udało się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ten sposób przebudowano 8 dróg o łącznej długości prawie 7 km i wybudowano nową drogę o długości 632 metrów. Oprócz tego powstała nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna, chodniki, oświetlenie uliczne, ronda, ścieżki rowerowe.

Na plan gospodarki niskoemisyjnej jeszcze poczekamy

W roku 2013 władze gminy podjęły decyzję o opracowaniu i wdrożeniu planu gospodarki niskoemisyjnej, który umożliwiłby osiągnięcie celów  takich jak m.in.: zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających na skutek działalności człowieka – głównie z procesów energetycznego spalania paliw dla celów bytowych i przemysłowych, z rolnictwa i transportu drogowego, wspieranie działań wprowadzających racjonalizację użytkowania energii elektrycznej w sferze użytkowania, zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła zastępując stare kotłownie węglowe  jednostkami zmodernizowanymi  o wysokiej sprawności, zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł. Wniosek o dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie planu został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2013 roku, w lipcu 2014 NFOŚiGW ogłosił, że projekt gminy Konstantynów Łódzki znalazł się na liście projektów rezerwowych.

Bartosz Zujewski

Fot. Depositphotos/realinemedia

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK