Dobre praktyki

Bielsko ?Biała to kolejne śląskie miasto, które walczy z niską emisją

W mieście będącym głównym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego funkcjonuje m.in. przemysł maszynowy, samochodowy, metalurgiczny, spożywczy oraz wiele innych.. Zakłady te w znacznym stopniu odpowiadają za zanieczyszczenie lokalnego środowiska przyrodniczego. Jednakże na stan powietrza wpływa też spalanie paliw stałych w celach grzewczych w zabudowie jednorodzinnej. Roczne oceny jakości powietrza kwalifikują strefę Bielsko-Biała do klasy C ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dopuszczalnej częstości przekroczeń poziomu 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu – i to głównie wskutek tzw. niskiej emisji.

Program ochrony środowiska

Nie można się więc dziwić, że ograniczenie niskiej emisji stało się dla władz miasta jednym z priorytetów polityki ochrony środowiska. Odpowiednie zapisy dotyczące problemu znalazły się w zatwierdzonym przez Radę Miejską dokumencie zatytułowanym Aktualizacja programu ochrony środowiska w mieście Bielsku ? Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017 ? 2020. Z opracowania tego dowiedzieć się można, że w roku 2010 ok. 75% gospodarstw w mieście korzystało z indywidualnych palenisk na paliwa stałe. Zapobieganie niskiej emisji stało się więc jednym z priorytetowych kierunków ochrony środowiska w Bielsku-Białej. Wynikająca z programu polityka władz miasta w tym zakresie dotyczy przede wszystkim prowadzenia akcji edukacyjnych, w których przedstawiane są zalety wymiany starych pieców na nowe energooszczędne i przyjazne środowisku, a także uświadamianie mieszkańcom, jakie skutki dla jakości powietrza niesie spalanie paliw stałych w piecach oraz jakie zagrożenie stanowi niewłaściwe postępowanie z odpadami i spalanie ich w paleniskach domowych. Polityka ta zakładała także przybliżenie mieszkańcom miasta źródeł finansowania inwestycji związkach z ograniczeniem niskiej emisji, w tym także środków na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.

Walka z kotłowniami?

Konsekwencją przyjęcia programu ochrony środowiska było podjęcie przez samorząd odpowiednich działań. Miasto organizuje spotkania z mieszkańcami miasta, na których poruszane są zagadnienia związane z niska emisją, przeprowadzane są też ekologiczne akcje edukacyjne na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii. Władze uruchomiły także dotacje dla mieszkańców, zamieniających ogrzewanie ze starych kotłów i pieców węglowych na bardziej ekologiczne. Podobne rozwiązanie stworzono z myślą o osobach planujących stosować odnawialne źródła energii. Jednocześnie stale modernizuje się i rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą. W efekcie udało się zmodernizować bądź wyeliminować znaczną liczbę lokalnych kotłowni węglowych bądź indywidualnych palenisk domowych opalanych węglem lub koksem.

?i walka z azbestem

?władze Bielska-Białej podejmują także działania związane z wyeliminowaniem z miasta szkodliwego azbestu. W tym celu opracowano i zrealizowano program usuwania wyrobów zawierających azbest, którego elementem była pomoc finansowa dla mieszkańców likwidujących pokrycie dachowe z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest.

Inne działania

W mieście pomyślano też o zanieczyszczeniach powietrza będących pochodną wzmożonego ruchu pojazdów. W celu ograniczenia tego zjawiska czyni się starania, aby ruch tranzytowy z obszarów o gęstej zabudowie został przeniesiony na peryferia poprzez budowę obwodnic i modernizację dróg istniejących. Kolejnym działaniem mającym na celu zmniejszenie emisji spalin samochodowych była przebudowa, rozbudowa i wyremontowanie dróg w obrębie miasta. Dla zwiększenia efektywności energetycznej związanej z eksploatacją budynków stanowiących własność gminy samorząd realizuje projekty termomodernizacyjne z wykorzystaniem finansowania ze środków zewnętrznych. Utworzono też specjalny fundusz przeznaczony dla mieszkańców zamierzających przeprowadzić termomodernizację swoich budynków mieszkalnych.

Bartosz Zujewski

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partnerzy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.OK